Regulamin

Regulamin


Firma Kreatura-Art Renata Romanowska prowadzi pod domeną: www.kreatura-art.com platformę sprzedażową poświęconą pracom plastycznym, rękodziełu i zasobom cyfrowym typu grafiki, zdjęcia, wzory, nagrania audio, nagrania wideo itp. (zwana dalej jako „Platforma Sprzedażowa” albo “Platforma” albo „Portal Kreatura-Art”). To miejsce dla twórców chcących sprzedawać swoje prace i ludzi szukającym prac malarskich, rękodzieła, produktów elektronicznych i treści cyfrowych.

Zarejestrowani użytkownicy mogą zakupić te produkty jako kupujący (zwany dalej „Kupującym”) lub zaoferować je samodzielnie jako sprzedawcy w ramach prowadzonych przez siebie sklepów (zwany dalej „Sprzedającym”).

Użytkownicy tworząc konto na Platformie Kreatura-Art zgadzają się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, jednocześnie stanowią one wiążącą umowę między nami.


I. Zakres obowiązywania, platforma sprzedażowa

1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Platformy Sprzedażowej Kreatura-Art, niezależnie od tego czy użytkowanie odbywa się na przeglądarce internetowej na komputerze czy przez aplikację na odbiorniku przenośnym. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie osobne postanowienia dla szczególnej sytuacji w ramach stosunku użytkowania Portalu.

2. Na Portalu Kreatura-Art oprócz Regulaminu obowiązują Warunki korzystania z serwisu istotne dla użytkowania Platformy Sprzedażowej. W Polityce Prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celach wykorzystywania danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wyrażenia na nie zgody.

3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

  2. w przypadku produktów elektronicznych i kursów on-line – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą na Platformie Sprzedażowej, Kreatura-Art nie jest stroną tej umowy. Kupujący zawiera w takim przypadku z Kreatura-Art umowę o świadczenie usługi pośrednictwa, za co pobierana jest prowizja w wysokości 10% od wartości brutto przedmiotu sprzedaży.

Kupujący otrzymuje fakturę zawierającą cenę produktu wraz z prowizją. Sprzedający po otrzymaniu informacji o sprzedaży produktu wystawi fakturę netto czyli pomniejszoną o wysokość prowizji.

Nie dotyczy to przypadku, gdy Kreatura-Art będzie występować w charakterze Sprzedawcy prowadzącego własny sklep (na Platformie Sprzedażowej). W takim przypadku odrębny Regulamin i warunki prawa do odstąpienia od umowy będą miały zastosowanie.


4. Nie zapewnia się ciągłej dostępności Platformy Sprzedażowej. Prace konserwacyjne na Platformie Sprzedażowej mogą wpływać negatywnie na możliwość jej użytkowania. Prace konserwacyjne i techniczne będą, w miarę możliwości, przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na Platformie, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, niezbędne mogą być niezapowiedziane prace techniczne, wynikające np. z nieprzewidzianych zakłóceń. To samo dotyczy prac technicznych przeprowadzanych w celu poprawy funkcjonowania lub innych testów zmierzających do rozwoju lub ulepszenia Platformy Sprzedażowej.

II. Rejestracja jako użytkownik
1. Odwiedziny i przeglądanie Platformy Sprzedażowej oraz wszelkich podstron z ofertami, sklepów i profili użytkowników są nieodpłatne oraz nie wymagają rejestracji. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności, aby kupować produkty, wymagana jest rejestracja użytkownika.

2. Osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zostać użytkownikami Portalu Kreatura-Art poprzez rejestrację oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie. Nikomu nie przysługuje roszczenie o członkostwo na Portalu Kreatura-Art. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonana jedynie przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tej osoby. Osoba fizyczna ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Jeżeli do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawnionych jest kilka osób łącznie, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej na Portalu Kreatura-Art musi legitymować się ważnym pełnomocnictwem do takiego działania.

3. Użytkownik podczas rejestracji wybiera nazwę użytkownika i hasło. Hasło powinno być utrzymywane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność. Nikomu nie przysługuje roszczenie o określoną nazwę użytkownika lub określone hasło.

4. Po zakończeniu procesu rejestracji, po wypełnieniu formularza rejestracji i naciśnięciu odpowiedniego przycisku, Kreatura-Art zatwierdzi rejestrację i prześle wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji. Umowa z Kreatura-Art zostaje zawarta dopiero, gdy rejestracja zostanie zatwierdzona. Błędne dane wprowadzone podczas rejestracji mogą być poprawione przez użytkownika w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem.

5. Po prawidłowej rejestracji i zatwierdzeniu przez administratora portalu Kreatura-Art, użytkownik uzyska dostęp do profilu pod wybraną nazwą użytkownika. W profilu można w dowolnym momencie samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane. Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o aktualność danych i wprowadzania koniecznych zmian bez dodatkowego wezwania. Jakiekolwiek zmiany w zakresie imienia lub nazwiska lub zmiany nazwy spółki mogą zostać zmienione wyłącznie przez administratora portalu Kreatura-Art.

6. Zarejestrowane w ten sposób konto otrzymuje w pierwszej kolejności status „profilu Kupującego”. Aby umożliwić funkcjonowanie na Platformie Sprzedażowej w charakterze Sprzedawcy, konieczne jest osobne „otwarcie sklepu” w swoim profilu oraz akceptacja Regulaminu Sprzedawcy.

7. Konta użytkowników co do zasady nie mogą być przenoszone na inne podmioty i mogą być użytkowane jedynie osobiście przez użytkownika.
. Kreatura-Art dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swoich użytkowników, nie mniej nie można wykluczyć, że użytkownicy mogą posłużyć się fałszywą tożsamością.


III. Prawo konsumentów do odstąpienia

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Kreatura-Art:

bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlegają zasoby cyfrowe (grafiki, zdjęcia, wzory itp. zakupione i pobrane z Portalu Kreatura-Art)
towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy – formularz https://www.kreatura-art.com/returnformblank.pdf). Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru i koszt przesyłki(równy najtańszej dostępnej formie dostawy) po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru.

Prawo do odstąpienia od Umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Zwrotowi nie podlegają Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@kreatura-art.com.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie jest to jednak obligatoryjne.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Konsekwencje odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Kreatura-Art zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika środków pieniężnych, w tym kosztów dostaw (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez Kreatura-Art) niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, dostarczenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie.

Ważne:

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy,
Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian.

IV. Zawieranie umów pomiędzy użytkownikami
1. Dostępne produkty na Platformie Sprzedażowej są wiążącymi ofertami zawarcia umowy, złożonymi przez poszczególnych Sprzedawców. Zawarcie umowy ma miejsce po przejściu przez Kupującego poszczególnych etapów procesu składania zamówienia i jego ukończeniu poprzez naciśnięcie przycisku: „Złóż zamówienie”.

2. Następnie Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z systemu Kreatura-Art z potwierdzeniem zakupu. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

3. Kreatura-Art nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami, jak również nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez użytkowników. Sprzedawcy towarów i usług odpowiadają osobiście za opisy swoich produktów.

V. Opłaty
Rejestracja oraz członkostwo na platformie są nieodpłatne. Kreatura-Art pobiera należność w formie prowizji za każdą transakcję. Prowizja wynosi 10 % ceny sprzedaży brutto.

VI. Obowiązki użytkownika
1. Użytkownicy, korzystając z Platformy Sprzedażowej zobowiązani są do korzystania z niej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami prawidłowego korzystania z portalu sformułowanymi przez Kreatura-Art. Użytkownicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za publikowane przez nich treści.

2. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do własnych profili oraz do natychmiastowego poinformowania Kreatura-Art w przypadku powzięcia podejrzenia o nieuprawnionym korzystaniu z konta użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią.

3. Ponadto użytkownikowi nie wolno wykorzystywać do innych celów jakichkolwiek danych adresowych, adresów e-mail, oraz innych danych kontaktowych innych użytkowników, które uzyskał w ramach korzystania z Platformy Sprzedażowej, ani nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.

4. Tylko prawdziwe i faktyczne oświadczenia, które nie zawierają zniesławiających treści mogą być wykorzystywane w procesie zamówienia. Jakiekolwiek sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystywanie procesu zamówienia jest surowo zabronione.

5. Użytkownikom nie wolno stosować szkodliwych technologii, które mogą zaszkodzić Platformie Sprzedażowej, użytkownikom lub osobom trzecim albo mogą stwarzać dla tych podmiotów niedogodności, a także mogą powodować nadmierne obciążenia Platformy lub publikować treści, mogące zagrozić integralności, stabilności lub dostępności Platformy.

6. Zastrzegamy, że zawartość Platformy Sprzedażowej co do zasady dostępna jest na całym świecie, co powodować może, że w określonych przypadkach wymagane jest przestrzeganie przepisów prawa, obowiązujących w innych krajach.

VII. Sankcje i inne działania w przypadku naruszeń
1. Jeżeli Kreatura-Art stwierdzi zaistnienie naruszenia przez użytkownika przepisów prawnych albo praw osób trzecich albo niniejszego Regulaminu, Warunków korzystania z witryny Kreatura-Art lub naruszenie innych uzasadnionych interesów Kreatura-Art (dalej: „Naruszenie”), Kreatura-Art zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko naruszającemu je użytkownikowi. Decydując się na konkretne działania Kreatura-Art uwzględni możliwości działalności Platformy, własne ryzyka odpowiedzialności oraz uzasadnione interesy podmiotów wysuwających roszczenia, a także użytkownika podejrzanego o nadużycie. W celu usunięcia Naruszenia Kreatura-Art może między innymi:

  • Skierować do użytkownika ostrzeżenie z żądaniem natychmiastowego zaprzestania Naruszeń;

  • Zmienić lub usunąć treści lub oceny publikowane przez użytkownika;

  • Tymczasowo ograniczyć funkcje dostępne na koncie użytkownika;

  • Tymczasowo zablokować konto użytkownika;

  • Całkowicie i trwale zablokować użytkownika.


Kreatura-Art wyraźnie zastrzega sobie możliwość podjęcia również innych działań niż te wymienione powyżej. Niniejsze działania nie naruszają roszczeń prawnych Kreatura z tytułu naruszeń.

2. Po uzyskaniu informacji o podejrzeniu Nadużycia Kreatura-Art poinformuje o nich użytkownika, i w zależności od konkretnego przypadku przyzna odpowiedni termin na zajęcie stanowiska wobec zaistniałej sytuacji.


VIII. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Kreatura-Art w przypadku jakichkolwiek roszczeń, które osoby trzecie (inni użytkownicy oraz inne podmioty trzecie) mogłyby kierować wobec Kreatura-Art z powodu naruszenia praw lub obowiązków przez użytkownika, chyba że użytkownik nie jest odpowiedzialny za naruszenia tych obowiązków lub praw. Powyższe postanowienie obejmuje w szczególności publikowanie treści niezgodnych z prawem lub Umową. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów doradztwa prawnego (w szczególności koszty radcy prawnego lub adwokata), które Kreatura-Art wykaże jako poniesione w wyniku zachowania użytkownika niezgodnego z prawem lub Umową. W przypadku związanych z tym sporów sądowych lub pozasądowych użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Kreatura-Art wszelkich wymaganych informacji, a także do udostępnienia dokumentów i innych materiałów niezbędnych do obrony.

IX. Okres obowiązywania umowy; Wypowiedzenie
Umowa o korzystanie z Platformy Sprzedażowej zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana zarówno przez użytkownika, jak i Kreatura-Art z zachowaniem siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia. W celu wypowiedzenia Umowy przez użytkownika wystarczy by użytkownik wysłał pisemne zawiadomienie do Kreatura-Art albo wysłał wiadomość e-mail na adres kontakt@kreatura-art.com lub też usunął konto poprzez kliknięcie w menu profilu „Edytuj profil” i „Usuń profil”.

Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy pozostaje bez zmian. Kreatura-Art uprawniona jest do powzięcia środków określonych postanowieniami paragrafu VII w trakcie trwania okresu wypowiedzenia Umowy.

X. Prawa użytkowania treści
1. Użytkownik przyznaje Kreatura-Art wszelkie prawa do jego treści zamieszczonych na Platformie Sprzedażowej dla niezbędnych celów wykonania Umowy. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania i edycji treści umieszczanych na Platformie przez użytkownika w celu dostarczenia usług zgodnie z Umową. W zależności od zamieszczonych treści, wszelkie treści użytkownika mogą być wykorzystane, również po wypowiedzeniu Umowy (np. oferty z dłuższym terminem, wpisy na forum).

2. Ponadto użytkownik przyznaje Kreatura-Art prawo do używania przez niego umieszczonych treści w celu promocji Platformy Sprzedażowej lub poszczególnych ofert, w tym w promocji w Internecie. W związku z powyższym Kreatura-Art przysługuje prawo powielania treści użytkownika, ich przetwarzania, upubliczniania, edycji, nadawania lub przekazywania do publikacji. Prawo do reklamy wygasa wraz z rozwiązaniem (w jakikolwiek sposób) Umowy z użytkownikiem; Kreatura-Art przysługuje jednak prawo do dalszego stosowania wyprodukowanych już lub istniejących środków promocyjnych przez odpowiedni okres przejściowy co najmniej 6 miesięcy.

3. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, przyznawane są Kreatura-Art przez użytkownika jako zwykłe, nieograniczone terytorialnie i nieodpłatne prawa użytkowania. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 mogą być przez Kreatura-Art przeniesione na osoby trzecie i mogą być przedmiotem umowy licencji, jeżeli nie narusza to uzasadnionych interesów użytkownika.

XI. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Poniższe regulacje w zakresie ograniczenia odpowiedzialności Kreatura-Art obowiązują dla roszczeń odszkodowawczych i przypadków odpowiedzialności, niezależnie od ich podstawy prawnej, z wyłączeniem:

a) roszczeń użytkownika w związku ze szkodami wynikającymi z utraty życia, fizycznego kalectwa lub szkody na zdrowiu,

b) praw i roszczeń użytkownika w przypadku zatajenia wady przez Kreatura-Art.

Dla powyższych wyjątków stosuje się wyłącznie obowiązujące przepisy prawne.

2. Kreatura-Art odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaniedbania wyłącznie wtedy, gdy istotne zobowiązania zostały naruszone, czyli takie obowiązki, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy lub których wypełnienia może w normalnych okolicznościach oczekiwać strona umowy. Przy naruszeniu istotnych obowiązków, odpowiedzialność Kreatura-Art ogranicza się do odszkodowania za typowe szkody, możliwe do przewidzenia przez Kreatura-Art w momencie zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach, odpowiedzialność Kreatura-Art za szkody spowodowane nieumyślnie jest wykluczona.

3. Wyłącza się odpowiedzialność za brak dostępności serwisu. W szczególności nie można skierować przeciwko Kreatura-Art żadnych roszczeń w przypadkach, kiedy niedostępność serwisu ma wpływ na umowy sprzedaży, na przykład dlatego, że nie można wstawić jakiegoś artykułu, albo nie dojdzie do skutku zawarcie jakiejś umowy kupna. Tak samo wyklucza się ewentualną, niezależną od winy odpowiedzialność Kreatura-Art z powodu wad istniejących przy przekazaniu (tj. założeniu profilu użytkownika).

4. Kreatura-Art nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów pomiędzy użytkownikami.

XII. Cesja umowy na osoby trzecie
Kreatura-Art jest uprawniona, do przeniesienia na osoby trzecie częściowo lub w całości swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy po uprzednim poinformowaniu użytkownika z czterotygodniowym wyprzedzeniem. W tym wypadku użytkownik jest uprawniony w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania zawiadomienia do wypowiedzenia Umowy z terminem wypowiedzenia czterech (4) dni roboczych.

XIII. Zmiany w Regulaminie
Kreatura-Art zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i do objęcia użytkowania platformy sprzedażowej nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki przesyłane będą użytkownikom drogą mailową z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Nowe warunki obowiązują, jeżeli użytkownik nie złoży wyraźnego sprzeciwu przed zakreślonym terminem początku ich obowiązywania. Wraz z przesłaniem zmienionych warunków Kreatura-Art osobno poinformuje użytkownika o możliwości złożenia sprzeciwu i skutkach bezczynności. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw do wprowadzanych zmian, Kreatura-Art przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.

XIV. Postanowienia końcowe; reżim prawny; miejscowa właściwość sądowa
1. Kreatura-Art jako operator Platformy przysługują nieograniczone prawa cyfrowe.

2. Kreatura-Art może dla potrzeb realizacji umowy skorzystać z usług podmiotów trzecich, tzw. przedstawicieli. Roszczenia wobec Kreatura-Art nie mogą ani częściowo, ani w całości przechodzić na osoby trzecie.

3. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszą Umową właściwym jest wyłącznie prawo polskie. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone.

4. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów prawa publicznego bez odrębnej osobowości prawnej ustanawia się na siedzibę Kreatura-Art. Powyższy zapis obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik nie ma ogólnej miejscowej właściwości sądowej na terytorium Polski, użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności ma miejsce poza terytorium Polski oraz gdy miejsce zamieszkania lub stałego pobytu użytkownika nie jest znane.

Koniec Regulaminu
Stan: wrzesień 2019 r.

Kreatura-Art – warunki dla Sprzedawców


(zwane dalej „Warunki dla Sprzedawców”)

I. Zakres obowiązywania Warunków dla Sprzedawców
1. Niniejsze Warunki dla Sprzedawców stosuje się uzupełniająco w stosunku do „Regulaminu Kreatura-Art”. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Warunkami dla Sprzedawców, Warunki dla Sprzedawców mają pierwszeństwo w zastosowaniu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach obowiązują Warunki korzystania z serwisu.
Wszelkie definicje pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z Warunków dla Sprzedawcy.

2. Niniejszy dokument reguluje szczegółowo stosunek umowny pomiędzy Kreatura-Art i użytkownikiem, który zarejestrował się na portalu www.kreatura-art.com jako sprzedawca w celu prowadzenia tam sprzedaży swoich wyrobów (zwany dalej jako „Sprzedawca”).

II. Uzyskanie statusu Sprzedawcy na Portalu Kreatura-Art.
1. Oferowanie produktów lub usług na Portalu Kreatura-Art jest zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników, którzy zaakceptowali zarówno Regulamin, jak i niniejsze Warunki dla Sprzedawców.

2. Aby móc działać na platformie sprzedażowej Kreatura-Art jako Sprzedawca, użytkownik, korzystając ze swoich danych dostępu wybranych w procesie rejestracji, musi zalogować się na własne konto, a następnie zakończyć proces rejestracji sklepu, wypełniając wszystkie wymagane pola i naciskając odpowiedni przycisk.

3. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych wymaganych podczas rejestracji sklepu zgodnie z prawdą i do dbałości o to, by te dane stale były aktualne. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich wymaganych, określonych przepisami prawa danych i obowiązków informacyjnych w ramach sklepu.

III. Prawo konsumentów do odstąpienia

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Kreatura-Art:

Prawo do odstąpienia od Umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@kreatura-art.com.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone.


W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Konsekwencje odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Kreatura-Art zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika środków pieniężnych, w tym kosztów dostaw (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez Kreatura-Art) niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, dostarczenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie.

Ważne:

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian.


IV. Zamieszczanie wiążących ofert
1. Aby zaoferować produkt lub usługę na platformie sprzedażowej, trzeba najpierw utworzyć odpowiednią ofertę poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól, a następnie naciśnięcie odpowiedniego przycisku albo w inny sposób, zaoferowany przez Kreatura-Art. Sprzedawca jest przy tym zobowiązany do zamieszczenia oferty we właściwej kategorii. Należność tytułem zamieszczenia oferty będzie natychmiast wymagalna i pobierana przez Kreatura-Art po całkowitej sprzedaży wszystkich produktów dostępnych w ofercie lub zakończeniu ważności oferty. Następnie oferta zostanie zamieszczona w katalogu online w danej kategorii i można ją przeglądać na koncie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca jest zobowiązany zasięgnąć informacji o przepisach prawnych dotyczących sprzedaży towarów lub zawarcia umów o dzieło i umów o świadczenie usług i jest zobowiązany do spełnienia wszelkich obowiązków prawnych wynikających z tychże przepisów. Powyższe postanowienie dotyczy zarówno informacji przed zawarciem umowy, obowiązków związanych z opisem oferty, jak i wszelkich innych umownych lub ustawowych obowiązków związanych z ofertą.

3. Publikując ofertę, Sprzedawca składa wiążącą ofertę zmierzającą do zawarcia umowy, którą może przyjąć każdy Kupujący zgodnie z Regulaminem.

V. Prowizja od sprzedaży

1. Przy udanej sprzedaży towarów Kreatura-Art nalicza Sprzedawcy opłatę w formie „prowizji od sprzedaży”, należną natychmiast przy zawarciu umowy sprzedaży. Rabat udzielony później przez Sprzedawcę nie wpływa na wysokość prowizji sprzedaży. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kreatura-Art zwróci Sprzedawcy prowizję od sprzedaży w pełnej wysokości. Wysokość prowizji wynosi 10% ceny sprzedaży brutto i opiera się na aktualnym cenniku Kreatura-Art.


2. Kreatura-Art może w dowolnym momencie zmienić wysokość prowizji, o czym powiadomi użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem przed jej zastosowaniem.

3. Sprzedawca ma wyraźny zakaz pobierania własnych opłat od Kupujących oraz wymagania od nich płatności prowizji.

VI. Faktura Kreatura-Art

1. W momencie zakupu produktów ze sklepu Sprzedającego, Kreatura-Art wystawia Kupującemu fakturę zawierającą cenę produktu wraz z prowizją. Sprzedający po otrzymaniu informacji o sprzedaży produktu wystawia Kreatura-Art fakturę netto czyli pomniejszoną o wysokość prowizji.


2. Wypłata środków dla Sprzedawcy za sprzedane produkty następować będzie na podstawie wystawionej faktury netto lub rachunku, pomniejszonych o wysokość prowizji i dostarczonych mailem na adres
kontakt@kreatura-art.com, w formie plików PDF.

VII. Obowiązki Sprzedawcy

1. Poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu, Sprzedawca jest zobowiązany oferować wyłącznie towary i usługi, nienaruszające obowiązującego prawa, praw osób trzecich, dobrych zwyczajów oraz zasad Kreatura-Art przy korzystaniu z Platformy Sprzedażowej.

W handlu transgranicznym Powyższe postanowienie obowiązuje również w przypadku sprzedaży transgranicznej z poszanowaniem i w zgodności do odpowiednich regulacji właściwego państwa.

2. Ponadto Sprzedawca co do zasady zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przekazania i dostarczenia własności oferowanych produktów w podanym czasie dostawy, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.

3. Sprzedawca będący przedsiębiorcą jest ponadto zobowiązany do wykazania tego faktu i do dopełnienia we własnym zakresie wszystkich odpowiednich obowiązków informacyjnych wymaganych prawem.

4. Wszelkie inne ogólne warunki umowne, stosowane przez Sprzedawcę w ramach jego własnego sklepu nie mogą być niezgodne z niniejszymi Warunkami dla Sprzedawców Kreatura-Art oraz innymi warunkami zaakceptowanymi przez Sprzedawcę.

VIII. Sankcje i inne działania w przypadku naruszeń
1. Poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu Kreatura-Art w przypadku podejrzenia Naruszenia, np. w związku z naruszeniem niniejszych warunków sprzedaży, Kreatura-Art może wprowadzić sankcje przeciwko sklepowi prowadzonemu przez sprzedawcę. Do katalogu tych sankcji należą między innymi:

  • Zawieszenie, blokada lub zakończenie aktywnych ofert;

  • Ograniczenie funkcji sklepu;

  • Tymczasowa lub ostateczna blokada sklepu;


Kreatura-Art wyraźnie zastrzega sobie możliwość podjęcia również innych środków. Powyższe działania nie naruszają roszczeń prawnych Kreatura-Art z tytułu naruszeń.

2. W przypadku zakończeniu obowiązywania ofert lub tymczasowej albo ostatecznej blokadzie konta użytkownika na podstawie potwierdzonego lub nieobalonego podejrzenia Naruszenia, Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić w formie odszkodowania wszelkie opłaty należne w momencie zakończenia właściwych ofert. Zryczałtowanie opłat nie wyklucza możliwości przeprowadzenia dowodu, że powstała szkoda nie zaistniała, jest mniejsza lub istotnie większa. Kreatura-Art jest ponadto upoważniona do usunięcia według własnego uznania tych ofert sprzedawców, które nie pasują do całościowej koncepcji platformy Kreatura-Art. Jeśli użytkownik nie naruszył przy tym obowiązujących go warunków, Kreatura-Art anuluje wymagalne opłaty za usunięte oferty lub zapisze na saldzie dodatnim użytkownika.

IX. Okres obowiązywania umowy; Wypowiedzenie
W odniesieniu do okresu obowiązywania i wypowiedzenia zastosowanie ma Regulamin. Ponadto zarówno Sprzedawca, jak i Kreatura-Art mają prawo wypowiedzenia w trybie zwykłym umowy o sklep Kreatura-Art należący do Sprzedawcy z zachowaniem siedmiodniowego (7 dniowego) terminu wypowiedzenia, bez konieczności znoszenia stosunku użytkowania, nawiązanego na mocy Regulaminu („wypowiedzenie częściowe“).

X. Zmiany w Regulaminie
Kreatura-Art zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych w dowolnym czasie i do objęcia użytkowania Platformy Sprzedażowej nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki przesyłane będą Sprzedawcy drogą mailową z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Nowe warunki obowiązują, jeżeli Sprzedawca nie złoży wyraźnego sprzeciwu przed zakreślonym terminem początku ich obowiązywania. Wraz z przesłaniem zmienionych warunków Kreatura-Art osobno poinformuje Sprzedawcę o możliwości złożenia sprzeciwu i skutkach bezczynności. Jeżeli Sprzedawca wyrazi sprzeciw do wprowadzanych zmian, Kreatura-Art przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.

XI. Postanowienia końcowe; reżim prawny; miejscowa właściwość sądowa
1. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy Kreatura-Art i użytkownikami będzie realizowana w języku polskim.
2. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszymi warunkami handlowymi właściwe jest wyłącznie prawo polskie. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone.

3. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów prawa publicznego bez odrębnej osobowości prawnej ustanawia się miasto Oława. Powyższy zapis obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik nie ma ogólnej miejscowej właściwości sądowej na terytorium Polski, użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na miejsce poza terytorium Polski oraz gdy miejsce zamieszkania lub stałego pobytu użytkownika nie jest znane.

Koniec Regulaminu
Stan: wrzesień 2019 r.